www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry w systemie zaocznym w soboty i niedziele w salach Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Mechanicznego PŁ. Rozpoczęcie najbliższego cyklu zajęć planowane jest w połowie listopada, zakończenie zajęć dydaktycznych w czerwcu następnego roku.

Rozpoczynamy 18 listopada 2023 !!!

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez JM Rektora PŁ zgodne z wymogami MEN. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w karcie zaliczeń oraz pozytywna ocena pracy końcowej.

Opłata za całość studiów (dwa semestry) wynosi 4500 zł

 

Przyjęcie następuje według kolejności zgłoszeń po potwierdzeniu kwalifikacji formalnych, tj. wypełnieniu karty zgłoszenia, dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dwóch zdjęć formatu legitymacyjnego.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:


Politechnika Łódzka, Bank PEKAO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119


koniecznie z dopiskiem "I82 SŁUŻBA ZDROWIA edycja XXII"